Aanmeldprocedure

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in overleg met de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het samenwerkingsverband zijn adviseurs passend onderwijs in dienst die samen met de school de hulpvraag van uw kind verder in kaart brengen.

Wanneer de school in samenspraak met u constateert dat uw kind gebaat is bij een plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, kan hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

Toelatingsprocedure

Wanneer u in samenspraak met de basisschool hebt geconstateerd dat een SBO plaats de beste plaats is voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de schoolleider voor een kennismakingsbezoek. In dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en zult u kennismaken met het de school. Tevens vinden wij het erg belangrijk dat u iets vertelt over uw kind. Wij voeren het eerste gesprek met ouders bij voorkeur zonder aanwezigheid van het kind.

Tegelijkertijd wordt er door de basisschool waar uw kind zit een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij de toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband PO-Utrecht. 

Wanneer u besluit het traject voor aanmelding op De Binnentuin voort te zetten, ontvangen wij graag het complete dossier van uw kind. Dit gebeurt via het onderwijstransparant dat de basisschool aanmaakt. De intern begeleider of orthopedagoog van onze school zal na bestudering van het dossier uw kind in de klas van zijn/ haar huidige school observeren.
Zo krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen wij eventuele vragen over uw kind of het dossier van uw kind stellen aan de leerkracht.

Na afgifte van de toelaatbaardheidsverklaring door het samenwerkingsverband en beoordeling van het dossier van uw kind op onze school, zullen wij aangeven of uw kind plaatsbaar is op De Binnentuin. 

Als uw kind plaatsbaar is op De Binnentuin, kunt u uw kind officieel inschrijven. Hiervoor vult het inschrijvingsformulier in. Bij dit inschrijvngssformulier horen de volgende documenten:

  • Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind
  • Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • Een recente pasfoto van uw kind
  • Alle relevante onderwijs- en begeleidingsdocumenten voor aanvraag TLV

De zorgcommissie van De Binnentuin doet een voorstel aan de schoolleider voor plaatsing in een groep, passend bij capaciteiten en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij zullen uw kind uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de school en de desbetreffende groep.

Plaatsingsdata

Plaatsing op onze school is mogelijk op 3 momenten in het schooljaar, te weten bij aanvang van het schooljaar met een mogelijke uitloop tot 1 oktober, direct na de Kerstvakantie en op 1 april.
Deze data liggen in het verlengde van de wettelijk vastgestelde opname data (1 augustus, 1 januari en 1 april).
Tussentijds wordt er alleen in noodgevallen geplaatst. U kunt hierbij denken aan een onhoudbare situatie op de basisschool of een verhuizing. De schoolleider zal dit beoordelen na een gesprek met ouders en de basisschool.