Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vormgegeven door SO Fier, SBO Luc Stevensschool en SBO de Binnentuin in samenwerking met Youké (jeugdhulp). Deze combinatie van speciaal (basis)onderwijs en jeugdhulp maakt het mogelijk om jonge kinderen uit groep 1 en 2 en hun ouders/verzorgers te helpen om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de OZA-groep werken de leerkracht en de jeugdhulpverlener samen en thuis worden ouders begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt aangevuld met een intern begeleider, een gedragswetenschapper en waar nodig een logopedist en een fysiotherapeut. Na plaatsing van gemiddeld één jaar in de OZA-groep krijgen de kinderen een schooladvies voor een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs zijn. 

In dit stappenplan staat beschreven hoe de aanmelding voor de OZA-groepen verloopt. Vervolgens staat toegelicht welke documenten nodig zijn bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband (SWV) en tot slot zijn alle begrippen die in dit document schuingedrukt staan toegelicht.

Stappenplan

0

Ouders/verzorgers[1] en school of voorschoolse voorziening hebben een onderwijs- en zorgvraag. Zij willen graag hulp krijgen voor hun kind in de schoolse situatie en intensieve opvoedondersteuning voor de thuissituatie.

In deze oriëntatiefase kunnen ouders kennis maken met school en Youké en geven ouders toestemming voor het aanleveren van het dossier, dat nodig is om te beoordelen of een plaatsing passend is.

1a

Ouders vragen bij het Buurtteam[2] een zorgbeschikking aan.

1b

De verwijzende school vraagt in samenspraak met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband (SWV) waar de verwijzende school toe behoort. Wanneer het kind een voorschoolse voorziening bezoekt zal de TLV worden afgegeven door het SWV waar het kind woont. Lees op pagina 2 van dit document meer over de vereiste documenten voor de TLV.

2a

Het buurtteam koppelt afgifte zorgbeschikking terug aan ouders.

2b

Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en stuurt deze naar ouders en plaatsende school of voorschoolse voorziening.  

3

Ouders en/of het Buurtteam sturen de zorgbeschikking naar START van Youké en ouders vullen het aanmeldformulier van school in.

4

De s(b)o-scholen en Youké bespreken in hun Commissie van Begeleiding (CvB) na aanmelding[3] binnen welke OZA-groep het kind geplaatst kan worden. 

[1] Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over ouders

[2] Buurtteam is een Utrechtse term. In andere gemeentes kan het gaan om wijkteam, sociaal team, enzovoort.

[3] Een leerling is aangemeld wanneer ouders het aanmeldformulier van school volledig hebben ingevuld en ondertekend. 

Documenten voor de toelaatbaarheidsverklaring

Voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft het Samenwerkingsverband twee deskundigenadviezen nodig. 

-        Het eerste deskundigenadvies wordt geschreven door de betrokken consulent uit het TPO (team passend onderwijs) of consulent Team Jonge Kind. 

-        Het tweede deskundigenadvies wordt geschreven door de gedragswetenschapper vanuit Youké. 

Voor het schrijven hiervan levert de school of voorschoolse voorziening, met toestemming van ouders, dossierinformatie aan. In het geval dat het kind nog geen onderwijs volgt, zal er geadviseerd worden om contact op te nemen met het Samenwerkingsverband van de woongemeente van het kind en de beoogde OZA-groep voor advies rondom afgifte van de TLV.  Indien een kind naar een voorschoolse voorziening gaat, levert de voorschoolse voorziening het dossier, met toestemming van ouders, aan het Samenwerkingsverband en de beoogde OZA-groep. De orthopedagoog van de school zet het dossier in Onderwijs Transparant (OT). 

 

Begrippenlijst

Onderwijs- en zorgvraag

Er zijn zorgen over de ontwikkeling van het kind in zowel de schoolse  situatie als in de thuissituatie. Er zijn grotere

ondersteuningsbehoeften waar de reguliere school niet aan

tegemoet kan komen. In de thuissituatie is er een intensieve

ondersteuningsbehoefte en hebben ouders handvatten nodig om

hun kind pedagogisch goed te kunnen opvoeden.

Buurtteam

Het Buurtteam in het postcodegebied van het kind ondersteunt bij

hulpvragen in de thuissituatie en kan verwijzen naar de 

specialistische jeugdhulpaanbieder in de wijk (KOOS Utrecht of Spoor030).

Zorgbeschikking

De zorgbeschikking is de toestemming die het Buurtteam geeft om specialistische jeugdhulpverlening aan te vragen bij KOOS Utrecht of Spoor030. Zij denken mee in de vraag of de OZA-groep de meeste passende plek is om het kind hulp te bieden. Als zij hier toestemming voor geven, wordt een ISA (KOOS Utrecht) of opdrachtbevestiging (Spoor030) afgegeven.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Deze kan worden aangevraagd door de verwijzende school in samenspraak met ouders bij het Samenwerkingsverband. Met de TLV wordt aangetoond dat een kind behoefte heeft aan specialistische ondersteuning, bijvoorbeeld een vorm van speciaal (basis)onderwijs.

Samenwerkingsverband (SWV)

De organisatie die verantwoordelijk is voor de specialistische ondersteuning binnen het onderwijs van alle leerlingen die in het postcodegebied wonen. Het Samenwerkingsverband kan voor kinderen een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor een intensievere vorm van onderwijs en hiervoor de financiële middelen meegeven. Er is altijd een Samenwerkingsverband verantwoordelijk: de verwijzende school weet welk Samenwerkingsverband betrokken is.

Aanmeldformulier

Het formulier dat nodig is om een kind definitief aan te melden op de

beoogde OZA-groep. Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de ouders/gezagsdragers  en is te vinden op de website van de school waar de beoogde OZA-groep zit.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Nog invullen

Onderwijs Transparant (OT)

Onderwijs Transparant is het digitale systeem waarmee bij het

Samenwerkingsverband een TLV kan worden aangevraagd. In dit 

systeem worden het dossier en de deskundigenadviezen gedeeld met de toelaatbaarheidscommissie. De toelaatbaarheidscommissie is de onafhankelijke commissie van het Samenwerkingsverband die gaat over afgifte van TLV's.