Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vormgegeven door SO Fier, SBO Luc Stevensschool en SBO de Binnentuin in samenwerking met Youké (jeugdhulp). Deze combinatie van speciaal (basis)onderwijs en jeugdhulp maakt het mogelijk om jonge kinderen uit groep 1 en 2 en hun ouders/verzorgers te helpen om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de OZA-groep werken de leerkracht en de jeugdhulpverlener samen en thuis worden ouders begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt aangevuld met een intern begeleider, een gedragswetenschapper en waar nodig een logopedist en een fysiotherapeut. Na plaatsing van gemiddeld één jaar in de OZA-groep krijgen de kinderen een schooladvies voor een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs zijn. 

 

In dit stappenplan staat beschreven hoe de aanmelding voor de OZA-groepen verloopt. Vervolgens staat toegelicht welke documenten nodig zijn bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband (SWV) en tot slot zijn alle begrippen die in dit document schuingedrukt staan toegelicht.