Aanmeldprocedure OZA – SBO De Binnentuin 

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vorm gegeven door SBO De Binnentuin in samenwerking met Youké (jeugdzorg). Deze combinatie van speciaal basisonderwijs en jeugdzorg maakt het mogelijk om jonge kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers te helpen om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de klas werken de leerkracht en pedagogisch medewerker samen, thuis worden ouders/verzorgers begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt verder gevormd door de intern begeleider, gedragswetenschapper, en waar nodig de logopediste en fysiotherapeut.  

Gedurende de plaatsing in de OZA-groep wordt onderzoecht welk type onderwijs het best passend is aansluitend aan de OZA -plaatsing. De plaatsing duurt maximaal een jaar, maar zodra we eerder in beeld hebben welk type onderwijs het best passend is voor de leerling, zullen we samen met u en de vervolgvoorziening de overplaatsing in gang zetten. Dit kan binnen het jaar van de OZA-plaatsing plaatsvinden. Dit kan zowel een plaatsing op een reguliere school, het speciaal basisonderwijs als een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs zijn. In dit document wordt beschreven hoe de aanmelding voor een OZA plaatsing verloopt en welke stappen er ondernomen moeten worden. 

Ouders en/of verzorgers (voor de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over ouders) en school of voorschoolse voorziening hebben een zorgvraag. Er is contact met het buurtteam over de zorgvraag en mogelijke hulp. Ouders willen samen met het buurtteam hulp krijgen voor het kind in de schoolse situatie en thuis opvoedondersteuning en zoeken dit in een OZA groep. In deze oriëntatie fase kunnen ouders kennis maken met school en Youké en geven ouders toestemming voor het aanleveren van de informatie ten behoeve van de aanvraag van de verleningsbeschikking en de toelaatbaarheidsverklaring. Deze aanvragen worden gelijktijdig opgepakt, zie punt 1a en 1b. 

1a. Ouders vragen in samenwerking met het buurtteam een verleningsbeschikking aan. De verleningsbeschikking is de toestemming die het buurtteam geeft om het kind in een OZA-groep te plaatsen, hiermee wordt ook het financiële deel geregeld. Het Buurtteam is een Utrechtse term, in andere gemeentes kan het gaan om het wijkteam, sociaal team, etc.  

1b. De school of voorschoolse voorziening vraagt in samenspraak met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun eigen woonplaats. Met de TLV wordt aangetoond dat een kind behoefte heeft aan extra ondersteuning zoals deze geboden wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring en verleningsbeschikking kan de aanmeldprocedure verder doorlopen worden.  

 • Het samenwerkingsverband geeft een TLV af en stuurt deze naar ouders en plaatsende school. 

 • Ouders en/of buurtteam sturen de verleningsbeschikking naar START van Youké. Voor de aanmelding vullen ouders het inschrijfformulier van SBO De Binnentuin en de akkoordverklaring van Youké in.  

SBO De Binnentuin en Youké bespreken na aanmelding of een leerling geplaatst kan worden in de OZA groep.  

Wanneer een leerling plaatsbaar is, zijn naast de TLV en de verleningsbeschikking de volgende documenten nodig:  

 • Een officieel BSN document van de leerling die aangemeld wordt, dit kan zijn:   

 • Kleurenkopie ID-kaart (voor- en achterkant) of paspoort van de leerling of  

 • Kopie van de brief van de belastingdienst waarin het Burger Service Nummer wordt toegekend of  

 • Kopie van het Uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GAB). Dit uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente waar de leerling is ingeschreven, hier zijn wel kosten aan verbonden. LET OP dat u wel vraagt dat het Burger Service Nummer op het uittreksel vermeld wordt.   

 • Kopie van paspoort/identiteitskaart of verblijfsvergunning van de ouders als het gaat om ouders die in het buitenland geboren zijn  

 • Kopie zorgpas  

 • Kopie U-pas indien in bezit  

 • Medische ontwikkelingsvragenlijst   

 • Meldingsformulier medicatie / medische bijzonderheden (indien van toepassing) 

Een leerling kan worden ingeschreven wanneer de TLV is afgegeven en ouders het inschrijfformulier van SBO De Binnentuin volledig hebben ingevuld en ondertekend. Een leerling wordt geplaatst als het zorgteam van SBO De Binnentuin in overleg met Youké besluit dat de leerling geplaats kan worden in een OZA groep.