Buitenschoolse partners

In de organisatie van De Binnentuin speelt partnerschap met ouders en externe zorg- en hulpverleningsinstanties een belangrijke rol. Wij nodigen ouders daarom met regelmaat uit om over de ontwikkeling van hun kind te praten. Dit gesprek is op basis van evenwaardigheid; de leerkracht is de deskundige wanneer het gaat over de leerontwikkeling en het daarbij horende aanbod, de ouder is de ervaringsdeskundige wanneer het gaat over behoeften en het welbevinden van het kind. Op basis van deze informatie wordt er een plan opgesteld, uitgevoerd en met de desbetreffende betrokkenen geëvalueerd. 

 Intern begeleiders van de reguliere basisschool vormen een belangrijke partner. Door goede samenwerking kan de signalering en doorverwijzing van leerlingen soepel en vroegtijdig plaatsvinden. Daarom is het van belang dat IB-ers, maar ook de andere partners binnen het Samenwerkingsverband (po en vo) onze school goed kennen. Wij gaan regelmatig bij hen op bezoek om leerlingen te bespreken of te assisteren bij de doorverwijzing naar onze school of een andere vorm van speciaal onderwijs. Ook worden zij regelmatig op de Binnentuin uitgenodigd in het kader van overleg, overdracht of informatie-uitwisseling.